Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2020, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílu v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

Výchovou k demokracii

Číslo projektu:  EHP-CZ-ICP-2-008
Program: vzdělávání
Typ projektu: institucionální vzdělávání
Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz/program/fondy-ehp)
Období realizace: 8/2020-7/2022

Partnerské instituce: 
– Stabekk skole
– Mateřská škola Duha Oslavany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
– Základní a mateřská škola Ketkovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Hlavní řešitel: Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Popis projektu

Cílem projektu Výchovou k demokracii je posílení institucionální spolupráce s důrazem na výchovu k demokracii a aktivnímu občanství. Nastavení spolupráce s partnerskými organizacemi, využít stávající zkušenosti norského školství a přesunout je do českých podmínek. Vytvořit kvalitní výukové materiály, které budou vyžívány nejen v naší organizaci, ale budou k dispozici i dalším školám Jihomoravského kraje a dalších krajů České republiky.

Výchova k občanství je v českém školství opomíjeným problémem. V České republice je velmi málo výukových materiálů, které jsou vhodné pro výuku této problematiky. Základní škola Vladimíra Menšíka byla první školou v Jihomoravském kraji, která zařadila tuto problematiku do svých osnov jako samostatný předmět. Všichni žáci od prvního do devátého ročníku mají se svým třídním učitelem vždy jednu hodinu týdně. V rámci projektu chceme tuto oblast rozšířit o výchovu k demokracii a propojit výchovu k demokracii s možností aplikace nejen na naši školu, ale i na mateřskou školu Duha Oslavany, základní školu a mateřskou školu Ketkovice a obohatit partnerskou školu v Norsku.

Cílem projektu je proto posílení institucionální spolupráce s důrazem na výchovu k demokracii a aktivnímu občanství, navázání spolupráce s partnerskými organizacemi, využití stávajících zkušeností norského vzdělávání.

Inovativnost projektu spočívá v novém a komplexním řešení výchovy k demokracii a jeho pilotním ověřování na základních a mateřských školách a ve vytváření nových materiálů v této oblasti použitelných pro mateřské a základní školy od 1. do 9. ročníku. Materiály budou dostupné v češtině, angličtině a norštině. Inovace projektu spočívá také v celkovém nastavení spolupráce mezi českými školami a norskou školou a přenosu dobré praxe přímo do pedagogické praxe konkrétních škol.

Aktivity

Aktivity

Během realizace projektu vzniknou metodické materiály zaměřené na modernizaci kurikula v oblasti výchovy k demokracii. Dále uspořádáme dva workshopy a projektová setkání vedoucích ke vzájemné výměně zkušeností a přenosu dobré praxe do českého prostředí. Pro šíření zkušeností a výsledků projektu využijeme tyto webové stránky a sociální síť Facebook. Na konci projektu proběhne závěrečná konference.

Tvorba metodických materiálů

Hlavní aktivitou projektu je tvorba podpůrných metodických materiálů v oblasti výchovy k demokracii a aktivnímu občanství použitelných v mateřských a základních školách s možným uplatněním na jiných školách, nejen v Jihomoravském kraji. V rámci této aktivity bude vytvořena sbírka dobré praxe, kde budou znalosti a výstupy z aktivit vzájemného učení.

Pilotní ověření

Ověření výstupů projektu proběhne v rámci zapojených škol. Výsledky projekty budou dány k dispozici na těchto webových stránkách. 

Plán realizace

Aktivita je zaměřena na modernizaci učebních osnov v oblasti výchovy k občanství. Do činnosti je zapojena ZŠ V. Menšíka Ivančice. ZŠ a MŠ Ketkovice, MŠ Duha Oslavany a partnerská škola Stabekk skole v Norsku. V rámci této aktivity bude vytvořena sbírka dobré praxe, kde budou znalosti a výstupy z aktivit vzájemného učení.

Aktivita bude probíhat od srpna 2020 do ledna 2022.

Pilotní ověření výstupních materiálů v praxi proběhne v poslední fázi projektu, tedy od 1. února 2022 do 30. června 2022. Ověření bude realizováno u partnerů projektu a žadatele na dílčích lekcích osobní a sociální výchovy a v rámci dalších průřezových témat. Do ověření a hodnocení budou zapojeni pedagogové ze zúčastněných škol.

Hodnocení – poslední fází bude vyhodnocení pilotního ověření dokumentů vypracovaných v průběhu července 2022. Bude vytvořena hodnotící zpráva k jednotlivým metodickým materiálům.

  • Vzájemné setkání (Norsko) – 4 denní vzájemné setkávání v Norsku (dvě dvou denní cesty)
  • Vzájemné setkání (Česká republika) – 4 denní vzájemné setkávání v České republice (dvě dvou denní cesty)

V průběhu realizace projektu budou uspořádány dva workshopy pro pedagogy. 

Postup

Modernizace kurikula
58%
Pilotní ověření a evaluace
19%
Vzájemná setkání
Vzájemná setkání 36%
Workshopy
Vzájemná setkání 25%

Novinky

Projekt Výchovou k demokracii uveřejněn ve sbírce schválený projektů ve druhém kole výzev fondů EHP 2014-2021.

Publikaci můžete zobrazit po kliknutí na tento odkaz

1. 10. 2020 se uskutečnila úvodní schůzka zapojených škol. Z důvodů omezení plynoucích z pandemie COVID-19 proběhla distanční formou v systému MS-Teams. Partnerské školy se dohodly na způsobu další komunikace a stanovily priority pro nejbližší období.

I přes nepříznivou situaci v ČR zůstávají děti ve spojení s kamarády z Norska prostřednictvím dopisů. Podívejte se na ukázky některých z nich kliknutím na následující obrázky

Na pravidelných setkáních si zapojené školy vyměňují příklady dobré praxe sestavují nový výukový obsah. I přes komplikovanou situaci v ČR i Norsku se daří realizovat měsíční setkání alespoň v online prostředí.

Znáte Norsko?

I přes složitou situaci, kterou způsobuje pandemie COVID-19 se podařilo vytvořit pracovní listy a úkoly pro nejmenší děti z MŠ, 1. a 2. ročníku ZŠ. Zkuste si své znalosti spolu s dětmi. Prohlédněte si prezentaci o Norsku (odkaz) a vyzkoušejte si své znalosti v tomto kvízu (odkaz)

Kontakty

Kontakt

Mgr. Pavel Procházka
Růžová 149/7, 664 91 Ivančice
Telefon: 546 451 584
Email: zsvmivancice@seznam.cz

Rolovat nahoru