Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2020, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílu v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

Výchovou k demokracii

Číslo projektu:  EHP-CZ-ICP-2-008
Program: vzdělávání
Typ projektu: institucionální vzdělávání
Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz/program/fondy-ehp)
Období realizace: 8/2020-7/2022

Partnerské instituce: 
– Stabekk skole
– Mateřská škola Duha Oslavany, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
– Základní a mateřská škola Ketkovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Hlavní řešitel: Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Popis projektu

Cílem projektu Výchovou k demokracii je posílení institucionální spolupráce s důrazem na výchovu k demokracii a aktivnímu občanství. Nastavení spolupráce s partnerskými organizacemi, využít stávající zkušenosti norského školství a přesunout je do českých podmínek. Vytvořit kvalitní výukové materiály, které budou vyžívány nejen v naší organizaci, ale budou k dispozici i dalším školám Jihomoravského kraje a dalších krajů České republiky.

Výchova k občanství je v českém školství opomíjeným problémem. V České republice je velmi málo výukových materiálů, které jsou vhodné pro výuku této problematiky. Základní škola Vladimíra Menšíka byla první školou v Jihomoravském kraji, která zařadila tuto problematiku do svých osnov jako samostatný předmět. Všichni žáci od prvního do devátého ročníku mají se svým třídním učitelem vždy jednu hodinu týdně. V rámci projektu chceme tuto oblast rozšířit o výchovu k demokracii a propojit výchovu k demokracii s možností aplikace nejen na naši školu, ale i na mateřskou školu Duha Oslavany, základní školu a mateřskou školu Ketkovice a obohatit partnerskou školu v Norsku.

Cílem projektu je proto posílení institucionální spolupráce s důrazem na výchovu k demokracii a aktivnímu občanství, navázání spolupráce s partnerskými organizacemi, využití stávajících zkušeností norského vzdělávání.

Inovativnost projektu spočívá v novém a komplexním řešení výchovy k demokracii a jeho pilotním ověřování na základních a mateřských školách a ve vytváření nových materiálů v této oblasti použitelných pro mateřské a základní školy od 1. do 9. ročníku. Materiály budou dostupné v češtině, angličtině a norštině. Inovace projektu spočívá také v celkovém nastavení spolupráce mezi českými školami a norskou školou a přenosu dobré praxe přímo do pedagogické praxe konkrétních škol.

Aktivity

Aktivity

Během realizace projektu vzniknou metodické materiály zaměřené na modernizaci kurikula v oblasti výchovy k demokracii. Dále uspořádáme dva workshopy a projektová setkání vedoucích ke vzájemné výměně zkušeností a přenosu dobré praxe do českého prostředí. Pro šíření zkušeností a výsledků projektu využijeme tyto webové stránky a sociální síť Facebook. Na konci projektu proběhne závěrečná konference.

Tvorba metodických materiálů

Hlavní aktivitou projektu je tvorba podpůrných metodických materiálů v oblasti výchovy k demokracii a aktivnímu občanství použitelných v mateřských a základních školách s možným uplatněním na jiných školách, nejen v Jihomoravském kraji. V rámci této aktivity bude vytvořena sbírka dobré praxe, kde budou znalosti a výstupy z aktivit vzájemného učení.

Pilotní ověření

Ověření výstupů projektu proběhne v rámci zapojených škol. Výsledky projekty budou dány k dispozici na těchto webových stránkách. 

Plán realizace

Aktivita je zaměřena na modernizaci učebních osnov v oblasti výchovy k občanství. Do činnosti je zapojena ZŠ V. Menšíka Ivančice. ZŠ a MŠ Ketkovice, MŠ Duha Oslavany a partnerská škola Stabekk skole v Norsku. V rámci této aktivity bude vytvořena sbírka dobré praxe, kde budou znalosti a výstupy z aktivit vzájemného učení.

Aktivita bude probíhat od srpna 2020 do ledna 2022.

Pilotní ověření výstupních materiálů v praxi proběhne v poslední fázi projektu, tedy od 1. února 2022 do 30. června 2022. Ověření bude realizováno u partnerů projektu a žadatele na dílčích lekcích osobní a sociální výchovy a v rámci dalších průřezových témat. Do ověření a hodnocení budou zapojeni pedagogové ze zúčastněných škol.

Hodnocení – poslední fází bude vyhodnocení pilotního ověření dokumentů vypracovaných v průběhu července 2022. Bude vytvořena hodnotící zpráva k jednotlivým metodickým materiálům.

  • Vzájemné setkání (Norsko) – 4 denní vzájemné setkávání v Norsku (dvě dvou denní cesty)
  • Vzájemné setkání (Česká republika) – 4 denní vzájemné setkávání v České republice (dvě dvou denní cesty)

V průběhu realizace projektu budou uspořádány dva workshopy pro pedagogy. 

Postup

Modernizace kurikula
77%
Pilotní ověření a evaluace
79%
Vzájemná setkání
Vzájemná setkání 74%
Workshopy
Vzájemná setkání 78%

Novinky

Babí léto v Norsku

Začátkem měsíce září 2021 se zástupci škol, kteří jsou zapojeni do projektu “Výchovou k demokracii”, účastnili návštěvy partnerské školy v Oslo Stabekk skole. Této cesty se zúčastnily ředitelky ZŠ V. Menšíka Ivančice, ZŠ a MŠ Ketkovice a MŠ Duha Oslavany.

Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci jsme návštěvu norské školy odkládali téměř rok, nakonec jsme se rozhodli odcestovat. Nemohli jsme zvolit lepší termín, končící léto se s námi loučilo příjemnými letními teplotami i v této severské zemi.

Přímý let Praha – Oslo, ubytování v centru hlavního města Oslo a program nabitý tak, že by den měl mít 36 hodin, abychom si vše prohlédli, načerpali zkušenosti a vstřebali nové prožitky.

Hlavním cílem naší výpravy bylo porovnání českého a norského školství, protože citelný rozdíl byl patrný již z videokonferencí, které pravidelně probíhaly online po celý školní rok 2020/2021.

A skutečnost přímo v reálném prostředí byla překvapivá a pro nás velmi inspirující. Školský systém je v každé zemi jiný, proto jsme shledávali rozdíly na každém kroku.

V Oslo jsme navštívili naši partnerskou školu – Základní školu Stabekk skole, která je rozdělena do dvou budov – 1. stupeň a 2. stupeň. V každé třídě je asi 20 žáků, pedagog, asistent pedagoga a vyučování začíná v 8.30 hod. Pokud je příznivé počasí, což neznamená, že je sychravo a nevlídno, i to je pro Nory příznivé počasí, co nejvíce výuky tráví učitelé se žáky ve venkovním areálu školy. Tento prostor je rozlehlý a děti zde mají rozmanité možnosti ke smysluplnému vyžití nejen o přestávkách, ale i během výuky. Tyto venkovní aktivity jsou zde velmi podporovány.

Žáci nemají školní sešity, pracují s tablety, které využívají po celou dobu výuky. Nemají psací potřeby, píší dotykovým perem na obrazovku a pouze hůlkovým písmem. Třídy jsou příjemné, ale pro nás lehce neosobní. Výzdobu učeben a chodeb, která na první pohled zaujme českého rodiče, tady nenajdete. Převládá v nich barva šedá a hnědá, sem tam zahlédnete dětské výtvory a obrázky. Preferují jednoduchost a čisté linie.

Školní jídelnu ve škole také nenajdete, norské děti si nosí svoje jídlo z domu s sebou a využívají společné prostory k ohřevu a konzumaci svačin a obědů.

Žáci jsou vedeni k samostatnosti, respektu k druhým, absolutní toleranci k dětem jiných národností, se kterými jsou v každodenním kontaktu.

Mateřským jazykem je norština a angličtina. Plynule komunikují i přemýšlejí oběma jazyky. Bez zaváhání.

Partnerská škola je moderní a pro nás rozhodně inspirativní, všechny prostory jsou účelně využity k maximálnímu komfortu žáků a pedagogů. Zaujala nás i rozlehlá knihovna, tělocvična a společenský sál, které jsou součástí školních budov.

Za zmínku stojí i vztahová linie učitelé, žáci a rodiče. V tomto řetězci zde panuje neskutečná symbióza. Všechny tři složky tvoří velmi významnou a neoddělitelnou součást školského systému. Vzájemně se doplňují, podporují, respektují a velmi tím obohacují školní prostředí, což je znát na každém kroku.

Návštěva školy nám také ukázala jiné možností výuky, načerpali jsme zkušenosti, které určitě zakomponujeme do naší praxe.

Další den jsme měli možnost navštívit českou ambasádu a setkat se s českým velvyslancem. Mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR v Norském království a v Islandské republice je JUDr. Jaroslav Knot, Ph. D., velmi příjemný rodák z Uherského Hradiště. Rozhovor byl zaměřen nejen na vzdělání, ale dotkli jsme se i pracovní náplně velvyslance, témat z oblasti kultury, předvolebních kampaní a možnosti další spolupráce s jinými subjekty. Samozřejmě veškerá komunikace byla vedena na podkladu česko – norských vztahů.

NÁVŠTĚVA NA VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V OSLO

Zbytek našeho pobytu v norském hlavním městě jsme věnovali poznávání zajímavých míst.

Na Oslo je skvělé to, že jej můžete celkem snadno prozkoumat pěšky anebo na kole. K těm největším kulturním památkám a atrakcím Osla (i celého Norska), které jsme navštívili, patří Norská opera a balet, Národní divadlo, Národní muzeum umění, architektury a designu, norský parlament Stortinget, kde se udělují Nobelovy ceny, a nejdůležitější kostel v celém Norsku – Katedrála města Oslo.

NOBEL PEACE CENTER

Jednou z největších zdejších památek je bezesporu ohromná radnice města Osla. Budova je postavena z červených cihel, má dvě věže a věžní hodiny s půvabnou zvonkohrou.

RADNICE OSLO

Putování po památkách jsme zakončili Královským palácem, jejž obklopuje krásný park na samém konci rušné třídy Karl Johans gate. Palác však není zpřístupněn veřejnosti, sídlí zde totiž královská rodina.

PARK KRÁLOVSKÉHO PALÁCE V OSLO

Poslední navštívenou destinací v Oslo byl Holmenkollen, oblíbená lyžařská oblast se slavným skokanským můstkem a běžkařskými tratěmi v okolí.

LYŽAŘSKÝ AREÁL HOLMENKOLLEN S MAMUTÍM MŮSTKEM

Domů jsme se po čtyřech dnech vraceli nejen se spoustou zážitků dosud nenavštívené severské země, ale s vidinou toho, že zde nejsme naposledy. V rámci projektu se takové návštěvy pro obě dvě zúčastněné strany budou organizovat celkem osmkrát. Nás čekají ještě tři, norské pedagogy čtyři. Na jejich návštěvu v našich školách a školkách se budeme těšit v podzimních měsících tohoto roku, samozřejmě pokud se bude epidemiologická situace vyvíjet příznivě.

Lenka Vokurková

Metodické materiály na téma “Výchovou k demokracii”

V rámci projektu s názvem “Výchovou k demokracii”, který byl na ZŠ V. Menšíka Ivančice zahájen 1. srpna 2020, se po celý školní rok i s našimi českými partnery – MŠ Duha Oslavany a MŠ a ZŠ Ketkovice – zaměřujeme na tvorbu metodických materiálů. Pracovní listy jsou tvořeny a pilotně ověřovány v zapojených mateřských a základních školách. Každý měsíc si stanovíme jedno společné téma a pedagogové vytvoří metodický materiál, který je obsahově vhodný pro danou skupinu dětí v MŠ a žáků na 1. a 2. stupni ZŠ. Během školního roku 2020/2021 a 2021/2022 zpracuje každá ze tří zapojených českých škol 20 pracovních listů na 20 různých témat zaměřených na výchovu k demokracii. V různém pojetí zpracováváme např. témata – Vzájemně se poznáváme, Lidské hodnoty v demokracii, Umění naslouchat, Nejsme všichni stejní apod. Metodické materiály budou průběžně překládány do angličtiny a norštiny, protože základem tohoto projektu je partnerství s norskou školou Stabekkskole Bekkestua Oslo.

Postřehy, poznatky a zkušenosti z tvorby pracovních materiálů si se zapojenými partnerskými školami sdělujeme prostřednictvím online workshopů. V rámci této aktivity bude vytvořena sbírka dobré praxe, která bude využívána ve výuce přímo v konkrétních školách.

Projekt Výchovou k demokracii uveřejněn ve sbírce schválený projektů ve druhém kole výzev fondů EHP 2014-2021.

Publikaci můžete zobrazit po kliknutí na tento odkaz

1. 10. 2020 se uskutečnila úvodní schůzka zapojených škol. Z důvodů omezení plynoucích z pandemie COVID-19 proběhla distanční formou v systému MS-Teams. Partnerské školy se dohodly na způsobu další komunikace a stanovily priority pro nejbližší období.

I přes nepříznivou situaci v ČR zůstávají děti ve spojení s kamarády z Norska prostřednictvím dopisů. Podívejte se na ukázky některých z nich kliknutím na následující obrázky

Na pravidelných setkáních si zapojené školy vyměňují příklady dobré praxe sestavují nový výukový obsah. I přes komplikovanou situaci v ČR i Norsku se daří realizovat měsíční setkání alespoň v online prostředí.

Znáte Norsko?

I přes složitou situaci, kterou způsobuje pandemie COVID-19 se podařilo vytvořit pracovní listy a úkoly pro nejmenší děti z MŠ, 1. a 2. ročníku ZŠ. Zkuste si své znalosti spolu s dětmi. Prohlédněte si prezentaci o Norsku (odkaz) a vyzkoušejte si své znalosti v tomto kvízu (odkaz)

Kouzlo psaných dopisů

Sociální sítě, chaty, sms zprávy, e-maily a jiné komunikační kanály zaplavily dnešní svět teenagerů. Písemná forma komunikace formou dopisů jakoby se vytratila. A přitom před několika lety bylo psaní dopisů jedinou možností, jak kontaktovat své blízké. A kouzlo této, pro teenegery „prastaré“ komunikace, jsme vyzkoušeli mezi žáky dvou českých škol a jedné norské školy.

Kontakty

Kontakt

Mgr. Pavel Procházka
Růžová 149/7, 664 91 Ivančice
Telefon: 546 451 584
Email: zsvmivancice@seznam.cz

Rolovat nahoru